vi lượng đồng căn liệu pháp

Tìm hiểu vi lượng đồng căn liệu pháp

Tìm hiểu vi lượng đồng căn liệu pháp

Nguyên tắc cơ bản của vi lượng đồng căn là “quy luật của những mối tương đồng” (law of similars) nghĩa là “hãy để cho những thứ giống nhau chữa cho nhau” (“let like be cured by like”). Vi lượng