tướng tùy tâm sinh

Tướng tùy tâm sinh, cảnh tùy tâm chuyển

Tướng tùy tâm sinh, cảnh tùy tâm chuyển

Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta thường gặp phải không ít người luôn mang trong lòng tâm oán trách. Họ oán trách cha mẹ không công bằng, oán trách công việc quá nhiều, oán trách bạn bè không hiểu