Đường vân trên cổ tay

Đường vân trên cổ tay tiết lộ những gì về bạn?

Đường vân trên cổ tay tiết lỗ những gì về bạn?

Nếu đường này bị cắt thành 2 đoạn, vậy thì bạn cần phải cân nhắc đến việc thay đổi những thói quen sống của mình, như ăn uống có đủ dinh dưỡng hay không, hoặc quá ham công việc, dẫn