đá Andalusite

Duy trì tình yêu với đá Andalusite

Duy trì tình yêu với đá Andalusite

Andalusite là loại đá đa sắc, sau khi đánh bóng, trên mặt phẳng của viên đá nhìn thấy rõ dấu chữ thập màu rất đặc trưng. Bởi vậy, thời xưa được sử dụng phổ biến trong giới tu hành để